تعداد مواردیافت شده ۶۸۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ , ۱۰:۵۵
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ , ۱۲:۰۷
ربط: %۲۵